پروژه هاي اداره كل ثبت احوال خراسان رضوي
 

 

رديف
كد پروژه
نام پروژه
عنوان شهرستان محل اجراء
عنوان محل اجراء
وضعيت پروژه
1
020خ10422
تأمين تجهيزات و ماشين آلات دستگاههاي اجرايي
مشهد
مشهد
درحال اجراء
2
890680
تأمين تجهيزات و ماشين آلات اداري
مشهد
مشهد
درحال اجراء
3
892555
خريد تجهيزات
 
 
درحال اجراء
4
024خ10422
تعميرات اساسي و اضطراري ساختمانهاي اداري
 
 
درحال اجراء
5
890663
تعميرات اساسي و اضطراري ساختمانهاي اداري
تايباد
تايباد
درحال اجراء
6
890664
تعميرات اساسي و اضطراري ساختمانهاي اداري
تربت جام
تربت جام
درحال اجراء
7
890665
تعميرات اساسي و اضطراري ساختمانهاي اداري
تربت حيدريه
تربت حيدريه
درحال اجراء
8
890666
تعميرات اساسي و اضطراري ساختمانهاي اداري
جغتاي
جغتاي
درحال اجراء
9
890667
تعميرات اساسي و اضطراري ساختمانهاي اداري
جوين
جوين
درحال اجراء
10
890668
تعميرات اساسي و اضطراري ساختمانهاي اداري
چناران
چناران
درحال اجراء
11
890669
تعميرات اساسي و اضطراري ساختمانهاي اداري
خليل آباد
خليل آباد
درحال اجراء
12
890670
تعميرات اساسي و اضطراري ساختمانهاي اداري
خواف
خواف
درحال اجراء
13
890671
تعميرات اساسي و اضطراري ساختمانهاي اداري
درگز
درگز
درحال اجراء
14
890672
تعميرات اساسي و اضطراري ساختمانهاي اداري
رشتخوار
رشتخوار
درحال اجراء
15
890673
تعميرات اساسي و اضطراري ساختمانهاي اداري
سبزوار
سبزوار
درحال اجراء
16
890674
تعميرات اساسي و اضطراري ساختمانهاي اداري
سرخس
سرخس
درحال اجراء
17
890675
تعميرات اساسي و اضطراري ساختمانهاي اداري
فريمان
فريمان
درحال اجراء
18
890676
تعميرات اساسي و اضطراري ساختمانهاي اداري
قوچان
قوچان
درحال اجراء
19
890677
تعميرات اساسي و اضطراري ساختمانهاي اداري
كاشمر
كاشمر
درحال اجراء
20
890678
تعميرات اساسي و اضطراري ساختمانهاي اداري
گناباد
گناباد
درحال اجراء
21
890679
تعميرات اساسي و اضطراري ساختمانهاي اداري
مشهد
مشهد
درحال اجراء
22
890681
تعميرات اساسي و اضطراري ساختمانهاي اداري
مه ولات
مه ولات
درحال اجراء
23
890682
تعميرات اساسي و اضطراري ساختمانهاي اداري
نيشابور
نيشابور
درحال اجراء