آگاهی از صدور کارت ملی
 
  نحوه دريافت كارت شناسايي ملي       
تحويل كارت شناسايي ملي منحصرا" به صاحب كارت امكان پذير خواهد بود .
تحويل كارت شناسايي ملي به ازاء برگ رسيد فرم درخواست و شناسنامه عكسدارانجام مي شود .
 
 توصيه هاي ضروري       

در ازاي درخواست كارت شناسايي ملي  برگ رسيدفرم درخواست  به متقاضي.ارائه مي شودكه در حفظ ونگهدار ي  آن دقت لازم را معمول. فرمائيد.

جهت اطلاع از مراحل صدور كارت ملي خود اينجا كليك كنيد .

 تاريخ آخرين بازنگري :01/01/1389